India Data Diary

Hanumangarh District Details

 

SL No
Name of Block
Total Village
Name of Village
Special in Village
1
Bhadra    
216
1 AMS
1 BARANI
1 BBM
1 BHD
1 BHP
1 BRW
1 CHN
1 DPN
1 GGM
1 JGW
1 JSL
1 KRP
1 MRN
1 MSR
1 NTR
1 SDR
10 AMS
10 BARANI
10 BHD
10 JGW
10 JSL
10 MSR
10 NTR
10 SDR
11 AMS
11 BHD
11 JGW
11 MSR
12 AMS
12 BHD
12 JGW
12 MSR
13 AMS
13 JGW
14 AMS
14 JGW
15 AMS
15 JGW
16 AMS
17 AMS
18 AMS
19 AMS
2 AMS
2 BARANI
2 BBM
2 BHD
2 BHP
2 BRW
2 CHN
2 DPN
2 JGW
2 JSL
2 KRP
2 MRN
2 MSR
2 NTR
2 SDR
20 AMS
3 AMS
3 BARANI
3 BHD
3 BRW
3 CHN
3 DPN
3 GGM
3 JGW
3 JSL
3 KRP
3 MRN
3 MSR
3 NTR
3 SDR
4 AMS
4 BARANI
4 BHD
4 BRW
4 CHN
4 DPN
4 JGW
4 JSL
4 MRN
4 MSR
4 NTR
4 SDR
5 AMS
5 BARANI
5 BHD
5 BRW
5 CHN
5 DPN
5 GGM
5 JGW
5 JSL
5 MRN
5 MSR
5 NTR
5 SDR
6 AMS
6 BARANI
6 BHD
6 CHN
6 DPN
6 GGM
6 JGW
6 JSL
6 MRN
6 MSR
6 NTR
6 SDR
7 AMS
7 BARANI
7 BHD
7 DPN
7 JGW
7 JSL
7 MRN
7 MSR
7 NTR
7 SDR
8 AMS
8 BARANI (RURAL)
8 BHD
8 DPN
8 JGW
8 JSL
8 MRN
8 MSR
8 NTR
8 SDR
9 AMS
9 BARANI
9 BHD
9 JGW
9 JSL
9 MRN
9 MSR
9 NTR
9 SDR
AJEETPURA
ALAYLA
AMARPURA
ANOOPSHAHAR
ASAN
BHADI
Bhadra (M)
BHADRA KHAS
BHANAI
BHANGARH
BHANGWA
BHEERANI
BIBIPURA
BOJHALA
BUDHER
CHANAN
CHOBARA
DABRI
DHAKA
DHANI KHOKHRAN
DHANI SWAMIYAN
DHOLPALIYA
DOBHI
DOONGARSINGHPURA
DOONGRANA
GADHARA
GADRA
GANGASING PURA
GHEU
GHOTRA KHALSA
GHOTRA MUNDERANA
GHOTRA PATTA
GUNJASARI
HATHI PURA
HUNATPURA
JAGASARI BARI
JAGASARI CHHOTI
JATAN
JHILODA
JOGIWALA BARANI
KALANA
KANAU
KARANPURA BARANI
KIKRALI
KIRARA BARA
KIRARA CHHOTA
KUNJI
MALKAS
MALSISAR
MEHLIYA
MEHRIYAN
MOJANA
MOMANWAS
MOTHSARAN
MOTIPURA
MUNASARI BARANI
MUNDARIYA BARA
MUNDARIYA CHHOTA
NOONWAN
PACHARWALI
PALRI
PATWA BARANI
RAJPURA
RAKHI
RAMBAS
RAMPURA
RAMSARA
RASLANA
RATANPURA
SAGARA BARANI
SARDARPURA BAS BHADRA
SARDARPURA BASBHOLA
SHERARA
SHIVDANPURA
SHYORA TADA
SIKRORI BARANI
SOORATPURA
UTRADABAS
 
2
Hanumangarh    
405
1 ARW
1 AWSM
1 BPM
1 BPSM
1 C
1 CS
1 DBL-A
1 DBL-B
1 JDW
1 JRK
1 KKW
1 KNJ (RURAL)
1 KWD
1 KWM
1 LGW
1 LK
1 M
1 MOD
1 MW
1 MWM
1 NWN
1 R
1 RP
1 SNM
1 STB
1 STD
1 STG (RURAL)
1 UTS
1 ZWD
10 DLP
10 HMH
10 JDW
10 JRK
10 KSP
10 LLW
10 MD-A
10 MD-B
10 MD-C
10 MMK
10 MOD
10 MWM
10 MZW
10 NDR
10 RP-A
10 RP-B
10 SSW-A
10 SSW-B
10 STG
11 DLP
11 HMH
11 JDW
11 JRK
11 KSP
11 LLW
11 MD
11 MMK
11 NDR
11 RP
11 SSW
11 STG
12 HMH
12 JDW
12 JRK
12 KSP-A
12 KSP-B
12 LLW
12 MD
12 MMK
12 NDR-A
12 NDR-B
12 RP
12 STG
13 HMH (RURAL)
13 JDW
13 JRK
13 KSP-A
13 KSP-B
13 LLW
13 MD
13 MMK
13 NDR
13 RP
13 SSW
13 STG
14 AG
14 HMH (RURAL)
14 JDW
14 JRK-A
14 JRK-B
14 KSP
14 LLW
14 MD
14 MMK
14 MWM
14 NDR-CAD
14 NDR-CAD (RAHIT)
14 SSW
14 STG
15 AG
15 HMH (RURAL)
15 JDW
15 JRK
15 KSP
15 LLW-A
15 LLW-B
15 MD
15 MMK
15 NDR-A
15 NDR-B
15 RP
15 SSW-A
15 SSW-B
15 STG-A
15 STG-B
16 AG
16 HMH (RURAL)
16 JRK
16 KSP
16 LLW-A
16 LLW-B
16 MD
16 MMK
16 NDR
16 SSW
16 STG
17 AG
17 HMH (RURAL)
17 KSP
17 LLW
17 MMK
17 NDR
17 SSW
17 STG
18 AG
18 HMH (RURAL)
18 KSP
18 LLW-A
18 LLW-B
18 MMK
18 NDR
18 SSW
18 STG
19 AG
19 HMH
19 JRK
19 KSP (KISHANPURA)
19 LLW
19 MMK
19 NDR
19 SSW
19 STG
2:00 AM
2 ARW
2 AWSM
2 C
2 DBL
2 HLM
2 HMH
2 JDW
2 JRK
2 KKW
2 KNJ
2 KWM
2 LK
2 M
2 MOD-A
2 MOD-B
2 MW
2 MWM-A
2 MWM-B
2 NWN (RURAL)
2 PBN
2 R
2 RRW
2 SNM (RURAL)
2 SSW
2 STD
2 STG
2 UMW
20 AG
20 HMH
20 KSP
20 LLW
20 MMK
20 NDR-A
20 NDR-B
20 SSW
20 STG
21 AG
21 HMH-A
21 HMH-B
21 KSP
21 LLW
21 MMK
21 NDR
21 SSW
22 HMH
22 KSP
22 LLW-A
22 LLW-B
22 MJD
22 MMK
22 NDR
22 SSW
23 HMH
23 KSP
23 LLW
23 MJD
23 MMK
23 NDR
23 SSW
24 KSP
24 LLW-A
24 LLW-B
24 MMK
24 NDR
24 SSW
25 KSP
25 LLW
25 MMK
25 NDR-A
25 NDR-B
25 SSW
26 LLW
26 NDR-A
26 NDR-B
26 SSW
27 LLW
27 MMK
27 NDR
28 LLW
28 MMK
28 NDR
28 SSW
29 LLW
29 MMK
29 NDR
29 SSW
3 ARW
3 AWSM-A
3 AWSM-B
3 BPM
3 BPSM
3 DBL
3 HLM
3 JDW
3 JRK
3 KKW-A
3 KKW-B
3 KNJ (RURAL)
3 KWM
3 LK
3 MOD
3 MW
3 MWM
3 PBN
3 RP
3 RRW-A
3 RRW-B
3 SNM
3 STD
3 STG
3 UMW-A
3 UMW-B
3 UTS
30 LLW
30 MMK
30 NDR
30 SSW
31 LLW
31 MMK
31 NDR
31 SSW (FATEHGARH)
32 LLW
32 MMK
32 NDR
32 SSW
33 MMK
33 SSW
34 SSW
35 NDR
35 SSW
36 SSW
37 NGC
37 SSW
38 NGC
38 SSW
39 NGC
39 SSW
4 ARW
4 ARW-A
4 AWSM
4 HLM
4 HLM-A
4 JDW
4 JRK
4 KKW
4 LK
4 MOD
4 MW
4 MWM-A
4 MWM-B
4 PBN
4 RRW
4 SNM
4 SSW
4 STG
4 UTS
40 NGC
40 SSW
41 NGC
41 SSW
42 NGC
42 SSW
43 NGC
43 SSW
44 NGC (RURAL)
44 SSW
45 NGC
45 SSW
46 NGC (RURAL)
47 NGC (RURAL)
48 NGC (RURAL)
49 NGC (RURAL)
5 ARW-A
5 ARW-B
5 AWSM
5 HMH
5 JDW
5 JRK
5 KKW
5 KNJ
5 LK
5 LLW
5 MD
5 MOD
5 MW
5 MWM-A (MAINAWALI)
5 MWM-B
5 RP
5 SSW (JHAMBAR)
5 UTS
50 NGC (RURAL)
51 NGC (RURAL)
55/56 RD
6 HMH
6 JDW
6 JRK
6 KKW
6 LLW
6 MD-A
6 MD-B
6 MOD
6 MWM-A
6 MWM-B
6 RP
6 SNM
6 SSW
6 STG
6 UTS
7 DLP
7 HMH
7 JDW
7 JRK
7 LLW
7 MD
7 MOD
7 MWM
7 NDR-A
7 NDR-B
7 RP-A
7 RP-B
7 RPC
7 SNM
7 SSW
7 STG
7 UTS
8 DLP
8 HMH
8 JRK
8 KSP
8 LLW
8 MD
8 MOD
8 MWM
8 NDR
8 RP-CAD(RAHIT)
8 RP-CAD(SAHIT)
8 SSW
8 STG-A
8 STG-B
9 DLP
9 HMH
9 JDW
9 JRK
9 LLW
9 MD
9 MOD
9 MWM
9 MZW
9 NDR
9 RP
9 SSW
9 STG
Hanumangarh (M Cl)
 
3
Nohar    
224
1 B BARANI
1 BKK
1 JSN
1 KM
1 KNN
1 NHR-A
1 NHR-B
1 RMG
1 RMS
1 RPM
1 TKM
10 BARANI
10 DPN
10 GGM
10 JSN
10 KNN
11 BARANI
11 DPN
11 GGM
11 JSN
11 KNN
11 NTR-A
11 NTR-B
12 BARANI
12 DPN
12 GGM
12 JSN
12 KNN
12 NTR
13 BARANI
13 GGM
13 JSN
13 KNN
13 NTR
14 BARANI
14 DPN
14 JSN
14 KNN
14 NTR
14 RWD
15 BARANI
15 DPN
15 JSN-A
15 JSN-B
15 NTR-A
15 NTR-B
15 RWD
16 DPN
16 JSN
16 KNN
16 NTR
16 RWD
17 DPN
17 KNN
17 NTR
17 RWD
18 DPN
18 JSN
18 NTR
18 RWD
19 DPN
19 JSN
19 NTR
19 RWD
2 BKK
2 GGM
2 JSN
2 KM
2 KNN
2 RMS
2 RPM
2 TKM
20 DPN
20 JSN
20 NTR
20 RWD
20 RWD-A
20 RWD-B
21 JSN
22 DPN
22 JSN
22 NTR
23 DPN
23 NTR
24 DPN
24 JSN
24 NTR
25 DPN
25 JSN
25 NTR
26 DPN
26 NTR
27 NTR
28 NTR
3 BARANI
3 BKK
3 KM
3 KNN
3 RMG
3 RMS
30 NTR
4 BARANI
4 BKK
4 JSN
4 KNN
4 PPM
4 RPM
5 BARANI-A
5 BARANI-B
5 GGM
5 JSN
5 KM
5 KNN
5 PPM
5 RMG
5 RPM
6 BARANI
6 GGM
6 JSN
6 KNN
6 PPM
6 RMG
6 RPM
7 BARANI
7 GGM
7 JSN
7 KNN
7 PPM
7 RMG
7 RPM
8 BARANI
8 JSN
8 KNN
9 BARANI
9 DPN
9 GGM
9 KNN
9 RPM
APUWALA
ARARKI
ASARJANA
BACHHUSAR
BALASAR
BAR BEERANA
BHAGWAN
BHAGWANSAR
BHANGOOLI
BHAWAL DESAR
BHOGRANA
BHOOKAR KA BARANI
BIRKALI
BRAHMANWASI
CHAINPURA
CHAK DEIDASPURA
CHAK RAJASAR
CHAK SARDARPURA
DALPATPURA
DEEPLANA BARANI
DEIDAS
DEVASAR
DHANDHELA
DHANI BHAMBHUWAN
DHANI CHARNAN
DHANI LALKHAN
DHANI RAIKAN
DHANSIYA
DHEEL KI CHAYLAN
DHEEL KI JATAN
DUMASAR
DURJANA
GANGOI
GIRAJSAR
GORKHANA
JABRASAR
JOGIYASAN NO.1
JOGIYASAN NO.2
JOGIYASAN NO.3
JOJASAR
JOKHASAR
JORAWARPURA
KANSAR
KARAMSANA
KAROTI
KHARSANDI
KHOPRAN
KHUIYAN
KIKRALI
KOLASAR
LAKHASAR
LALANAWAS DIKHNADA
LALANAWAS JETASARI
LALANAWAS NATHWANIYA
LALANAWAS SHEOPURA
LALANAWAS UTRADA
LALANIYA
MALIYA
MANDARPURA
MEGHANA
MEGHSINGHPURA
MINAKDESAR
MUNSARI
NAGRASARI
NAHRANA
NANAU
NIMLA
Nohar (M)
PANDUSAR
RAISINGHPURA
RANISAR
RATUSAR
REKH JINDRASAR
REKH MALIYA
SANGTHIYA
SHEORANI
SIRANGSAR
SONRI
SOORPURA
SOTI BARI
SURJANSAR
THALARKA BARANI
THIRANA
TIDIYASAR
TOPARIYA BARANI
UDASAR BARA
 
4
Pilibanga    
308
1 BLW
1 BRP
1 HDP
1 JW
1 LAKH-RD
1 LBM
1 LKS
1 NM
1 NR
1 NSW
1 PBN
1 PBN
1 PBN-T
1 PWM
1 RPM
1 SGR-A
1 SGR-B
1 T
1 TKW-A
1 TKW-B
10 BLW
10 LGW
10 LKS
10 NSW
10 PBN-A
10 PBN-B
10 STB
10 ZWD
11 LGW
11 LKS-A
11 LKS-B
11 MOD
11 MWM
11 PBN
11 STB
11 ZWD
12 LGW
12 MOD
12 MWM
12 PBN
12 SPD
12 STB
12 STB-A
12 STB-A (RCP)
12 ZWD
128 RD
13 LGW
13 MOD-A
13 MOD-B
13 MWM
13 PBN
13 SPD-A
13 SPD-B
13 STB
13 ZWD
139 RD
14 LGW-A
14 LGW-B
14 MOD
14 PBN
14 STB
14 ZWD
15 LGW-A
15 LGW-B
15 LGW-C
15 MOD-A
15 MOD-B
15 PBN
15 SPD
15 ZWD
16 LGW
16 MOD
16 PBN
16 SPD
16 SPD-A
16 ZWD
17 JRK
17 LGW
17 MOD
17 PBN
17 SPD
17 ZWD
18 JRK
18 MOD
18 PBN-A
18 PBN-B
18 SPD-A
18 SPD-B
18 ZWD
19 MOD
19 PBN-A
19 PBN-B
19 SPD
2 BLW-A
2 BLW-B
2 BRP
2 BRP(RCP)
2 CS
2 HDP
2 JW
2 LBM
2 LGW
2 LKS
2 NM
2 NR
2 NSW
2 PBN
2 PWM
2 RPM
2 SGR
2 STB
2 T
20 JRK
20 MOD
20 PBN
20 SPD
21 JRK
21 MOD
21 PBN
22 JRK
22 MOD
22 PBN
22 STG
23 JRK-A
23 JRK-B
23 MOD-I
23 MOD-II
23 PBN
23 STG
24 JRK
24 MOD
24 PBN
24 STG
25 JRK
25 MOD
25 PBN
25 STG
26 JRK
26 PBN
26 STG
27 JRK
27 PBN
27 STG
28 JRK
28 STG-A
28 STG-B
29 JRK
29 MOD-A
29 MOD-B
29 PBN
29 STG
3 BHM-A
3 BHM-B
3 BLW
3 BRP
3 HDP
3 JW
3 LBM
3 LGW
3 LKS
3 NR
3 NSW
3 PBN
3 PWM
3 SGR
3 STB
3 T
3 TKW
30 JRK
30 STG
31 JRK
31 MOD
31 STG
32 STG
33 LLW
33 MOD
33 NDR
33 STG
34 LLW
34 MOD
34 NDR
34 STG
35 LLW
35 MOD
35 STG
36 LLW
36 MOD
36 NDR
36 STG-A
36 STG-B
37 LLW-A
37 LLW-B
37 MOD
37 NDR
38 LLW-A
38 LLW-B
38 MOD
38 NDR-A
38 NDRTP
38 STG
39 LLW
39 NDR
4 BHM
4 BLW
4 BRP
4 HDP
4 JW
4 LBM
4 LGW-A
4 LGW-B
4 LKS-A
4 LKS-B
4 NR
4 NSW-A
4 NSW-B
4 PBN
4 SGR
4 STB
4 TKW
4 UMW
40 LLW-A
40 LLW-B
40 NDR
41 LLW
41 NDR
42 NDR
42 NDR-A
43 LLW
43 NDR
43 NDR-A
44 NDR
45 NDR
46 NDR
46 SSW
47 LLW
47 NDR
47 SSW
49 LLW
5 BHM
5 BLW
5 BRP
5 HDP-A
5 HDP-B
5 HLM
5 LGW
5 LKS-A
5 LKS-B
5 NSW
5 PBN
5 PBN
5 SGR
5 STB
5 TKW
5 UMW
51000 RD
54000 RD
6 ARW
6 BHM
6 BLW
6 BRP
6 HDP
6 HLM
6 LGW
6 LKS
6 NSW
6 PBN
6 SGR
6 UMW
6 ZWD-A
67000 RD
6Z WD-B
7 BLW
7 BRP
7 HDP
7 LGW-A
7 LGW-B
7 LKS
7 NSW
7 PBN
7 STB
7 ZWD
75000 RD
767.50 RD
8 BLW
8 BRP
8 HDP
8 LGW-A
8 LGW-B
8 LKS
8 NSW
8 PBN
8 STB
8 UTS
8 ZWD
9 BLW
9 BRP
9 LGW
9 LKS-A
9 LKS-B
9 NSW
9 PBN-A
9 PBN-B
9 STB
9 UTS
9 ZWD
BAROPAL BARANI
MANAKTHERI BARANI
Pilibanga (M)
 
5
Rawatsar    
318
1:00 AM
1 ASM
1 BWM
1 CLD
1 CYM
1 DWD
1 DWM
1 DWSM
1 HLM
1 JBD
1 KBM
1 KDD
1 KDD-A
1 KDM
1 KHD
1 KKM
1 KKSM
1 KLM
1 NGM
1 NWD
1 NWM
1 PPM
1 RPM
1 RWM
1 RWSM
1 SPD
1 SPM
1 ZWD-A
1 ZWM
10:00 AM
10 BPM
10 DWD
10 DWM
10 KKM
10 KM
10 KWD
10 SPM
10 SPM TEMPORARY
109 RD
11 BPM
11 DWD
11 KKM
11 KM
11 KWD
11 NWD
12 BPM
12 DWD
12 KKM
12 KM
12 KWD
12 NWD
122 1/2 RD
13 BPM
13 DWD
13 KM
13 KWD-A
13 KWD-B
13 NWD
14 BPM
14 DWD
14 KM
14 NWD
15 BPM
15 DWD
15 KWD
15 NWD
16 DWD
16 KWD
16 NWD
17 DWD
17 NWD
18 NWD
19 DWD
19 NWD
2 ASM
2 BPM
2 BPSM
2 BWM
2 CLD
2 CYM
2 DWD
2 DWM
2 DWSM
2 KBM
2 KDM
2 KHD
2 KKM
2 KKM-A
2 KKSM
2 KKSM-A
2 KLM
2 KWD
2 NGM
2 NWD
2 NWM
2 PPM
2 PRKM
2 RPM
2 RWSM
2 SPD
2 SPM
2 ZWD
2 ZWD-A
2 ZWM
20 NWD
20 RWD-C
21 NWD
21 RWD
21-22 DWD
22 AG
22 NWD
22 RWD
22 RWD-A
22 RWD-B
23 AG
23 DWD
23 RWD
24 DWD
24 RWD
24 RWD-A
25 DWD
25 RWD
26 DWD
26 RWD
27 DWD
27 RWD
28 DWD
28 RWD
29 DWD
29 RWD
3:00 AM
3 ASM
3 CLD
3 CYM
3 DWD
3 DWM
3 DWSM
3 JBD
3 KDD
3 KDM
3 KHD
3 KKM
3 KKSM
3 KLM
3 KWD
3 NWD
3 PPM
3 RPM
3 RWM
3 RWSM
3 SPD
3 SPM
3 SPM-A
3 ZWD
3 ZWM
3-4 NWM
30 DWD
30 RWD
31 DWD
31 RWD
32 RWD
33 RWD
34 RWD
4:00 AM
4 BPSM
4 BWM
4 CLD
4 CYM
4 DWD
4 DWM
4 JBD
4 KDD
4 KHD
4 KKM
4 KKSM
4 KM
4 KWD
4 KWM
4 NWD
4 PRKM
4 RPM
4 RWM
4 SPD
4 SPD-A
4 SPM
4 ZWD
5:00 AM
5 BPM
5 BWM
5 CLD
5 DWD
5 DWM
5 JBD
5 KDD
5 KHD
5 KKM
5 KKSM
5 KWD
5 KWM
5 NWD
5 PRKM
5 RPM
5 RWM
5 SPD-A
5 SPD-B
5 SPM
5 ZWD
6:00 AM
6 BPM
6 BPSM
6 DWD
6 DWM
6 JBD
6 KDD
6 KKM
6 KM
6 KWD
6 KWM
6 NWD
6 RPM
6 RWM
6 SPD-A
6 SPD-B
6 SPM
7:00 AM
7 BPM
7 BPSM
7 DWD
7 DWM
7 KDD
7 KKM
7 KKM-A
7 KM
7 KWD
7 NWD
7 RWM
7 SPD
7 SPM
75 RD
8:00 AM
8 BPM
8 DWD
8 DWM
8 KKM
8 KM
8 KWD
8 NWD
9:00 AM
9 BPM
9 DWD
9 DWM
9 KKM
9 KM
9 KWD
9 NWD
9 SPM
91 RD
99 RD
BANGASAR
BANNASAR
BARAMSAR
BINJHASAR
BISARASAR
CHAILSARAI
CHANDERI BARI
CHANDERI CHHOTI
DANIASAR
DHANDHUSAR
DHANI BIJARNIYA
DHANI LEGHAN
DHANI MAHELA
DHANNASAR BARANI
DHIRDESAR
DUDHALI
GANDHELI BARANI
GHANIYASAR
GULABGARH
HAMIR DESAR
HARDASWALI BARANI
JHAIDASAR
KALASAR
KALLASAR
KELANIYA
KHEDASARI BARANI
KHODA BARANI
KIKRALIA BARANI
KULCHASAR
LADAM
LAKHERA
LALPURA
LUNASAR
MAHELA
MALASAR
MALKASAR
MANKERIA
MOTER
NAIYASAR
NIRWAL BARANI
NYOLAKHI BARANI
PALLU
PHOGALA
POHARKA BARANI
PREMPURA
PURABSAR
RAMKAN
RAMPURA BARANI
RATNA DESAR
Rawatsar (M)
REKH BODLAN
REKH CHARNI DANIASAR
REKH CHARNI GUNIASAR
REKH GHIRIASAR
REKH KHOKHARSAR
REKH RAKHASAR
SHEKH CHULIA
SIRASAR
SWAROOP DESAR
UDASAR CHHOTA
 
6
Sangaria    
188
1 AMP-A
1 AMP-B
1 BGP
1 DLP
1 DNG
1 HRP
1 IDG
1 KSD
1 LLW
1 MJD
1 MMK
1 NKR (LAMBI DHAB)
1 NTW
1 PTP(SANTPURA)
1 RRW
1 RTP(RURAL)
1 SNG
1 STP
10 AMP
10 BGP
10 KSD
10 MJD
10 NTW (PRATAPNAGAR)
10 PTP
11 AMP
11 BGP
11 KSD
11 MJD
11 PTP(KISHANPURA UTRADA)
11 SBN
12 AMP
12 BGP
12 KSD
12 MJD
12 PTP
12 SBN
13 AMP
13 BGP
13 MJD
13 MKS
13 PTP
13 SBN
14 AMP
14 BGP (BHAGATPURA)
14 MJD
14 MKS (SHERGARH)
14 PTP
14 SBN
15 AMP(JANDWALA SIKHAN)
15 BGP
15 MJD
15 MKS
15 PTP
16 AMP(AMAR PURAJALU)
16 BGP
16 FTP
16 MJD
16 MKS
17 AMP
17 BGP (BOLANWALI)
17 MJD(INDRAPURA)
17 MKS
18 AMP
18 MJD
18 MKS
19 AMP (SHAHPINI)
19 FTP
19 MJD
19 MKS (MANAKSAR)
2 AMP
2 BGP
2 DLP
2 DNG
2 HRP
2 IDG
2 KSD
2 LLW
2 MJD
2 MMK
2 NKR
2 NTW-A
2 NTW-B
2 PTP(NUKERA)
2 RTP
2 SNG
2 STP (HARIPURA)
20 AMP
20 FTP (FATEHPUR)
20 MJD
20 MKS
21 AMP
21 MJD (BUGLAWALI)
22 AMP(SINGHPURA)
23 AMP
24 AMP
25 AMP
25/1 AMP
26 AMP
27 AMP
29 AMP
3 AMP
3 BGP
3 DLP
3 DNG
3 HRP
3 IDG
3 KSD
3 LLW (LILAWALI)
3 MJD
3 MMK
3 NGR
3 NKR
3 NTW
3 PTP
3 RTP-II (RURAL)
3 SNG
3 STP
4 AMP
4 BGP
4 DLP
4 DNG
4 HRP
4 IDG
4 KSD (DHOLNAGAR)
4 LLW
4 MJD
4 MMK
4 NKR-A
4 NKR-B
4 NTW
4 PTP
4 RTP (RATANPURA RURAL)
4 STP (BHANKHARAWALI)
5 AMP
5 BGP
5 DLP
5 DNG(DEENGARH)
5 HRP
5 IDG
5 KSD
5 MJD
5 MMK
5 NGR (NAGARANA)
5 NKR(CHAK HIRASINGH WALA)
5 NTW
5 PTP
6 AMP
6 BGP-A
6 BGP-B
6 DLP
6 IDG
6 KSD(MALARAMPURA)
6 MJD
6 MMK
6 NGR
6 NKR
6 NTW
6 PTP
7 AMP
7 BGP
7 IDG(RASUWALA)
7 KSD
7 MJD (MORJAND)
7 MMK
7 NKR
7 NTW
7 PTP
8 AMP
8 BGP
8 IDG
8 KSD
8 MJD
8 MMK (KIKARWALI)
8 NKR
8 NTW (NATHWANA)
8 PTP
9 AMP
9 BGP-A
9 BGP-B
9 IDG
9 KSD
9 MJD
9 MMK
9 NKR
9 NTW
9 PTP
9 SBN
Sangaria (M)
 
7
Tibi    
254
1 A-BARANI
1 AG
1 BRN
1 BRW
1 CDR
1 DBL
1 DPM
1 FTP-A
1 FTP-B
1 GGR
1 HMH
1 KHR
1 KSP-A
1 KSP-B
1 KSP-C
1 LTW-B
1 MD
1 MKS-A
1 MKS-B
1 MST
1 MST-SM
1 MZW
1 MZW SM
1 NDR
1 NGR
1 RK
1 RWD
1 SBN
1 SRW
1 TLW-A
10 AG
10 AG-A
10 CDR-A
10 CDR-B
10 DBL
10 FTP
10 GGR
10 MKS-A
10 MKS-B
10 NGC
10 RWD
10 SBN
10 SLW
11 AG
11 CDR
11 DBL
11 FTP
11 GGR
11 MKS
11 RWD
11 SLW
12 AG
12 CDR
12 DBL
12 FTP-A
12 FTP-B
12 GGR
12 RWD
12 SLW
13 AG
13 AG-A
13 CDR
13 DBL
13 FTP
13 GGR
13 NGC
13 RWD
13 SLW
14 DBL
14 FTP
14 GGR
14 NGC
14 SLW
15 CDR
15 GGR
15 NGC
15 SLW
16 GGR
16 NGC
16 SLW
17 GGR
17 NGC
18 GGR
18 KNN
18 NGC
19 GGR
19 KNN
19 NGC-A
19 NGC-B
2 A-BARANI
2 AG
2 BRN
2 CDR
2 DBL
2 DPM
2 FTP
2 GGR
2 KHR
2 KSP
2 MD
2 MKS-A
2 MKS-B
2 MST
2 MST-SM
2 MZW
2 MZW SM
2 NDR
2 NGR
2 RK
2 RP-CAD
2 RP-CAD (RAHIT)
2 RWB
2 RWD
2 SBN
2 SRW
2 TLW
20 KNN
20 NGC
21 KNN
21 NGC
22 KNN
22 NGC
23 NGC
24 NGC
25 NGC
26 NGC
27 NGC
28 NGC
29 NGC
3 AG
3 BRN
3 BRW
3 CDR
3 DBL
3 DPM
3 FTP
3 GGR
3 HMH
3 KHR
3 KSP
3 MD
3 MKS
3 MST
3 MST-SM
3 MZW
3 MZW SM
3 NDR
3 RK
3 RWB
3 RWD
3 SBN
3 SRW
3 SSW
3 TLW
30 NGC
32 NGC
4 AG
4 BRN
4 CDR
4 DBL
4 FTP
4 HMH
4 KHR
4 KSP
4 MD
4 MKS
4 MST
4 MST SM (RAHIT)
4 MST SM (SAHIT)
4 MZW
4 NDR
4 NGR
4 RK
4 RP
4 RWB
4 RWD
4 SBN
4 TLW
5 AG
5 BRN
5 CDR
5 DBL
5 FTP
5 GGR
5 KHR
5 KSP
5 MKS
5 MST
5 MZW
5 NDR
5 NDR-A
5 NDR-C
5 RK
5 RWB
5 RWD
5 SBN
5 SRW
5 TLW
6 AG
6 BRN
6 CDR
6 DBL
6 FTP
6 GGR
6 KHR
6 KSP
6 MZW
6 NDR
6 RWB
6 RWD
6 SBN
6 SLW
6 SRW
644 RD
650 RD
654 RD
7 AG
7 CDR
7 DBL
7 FTP
7 GGR
7 KHR
7 KSP
7 MKS
7 MZW
7 RWD
7 SBN
7 SRW
8 AG
8 CDR
8 DBL
8 FTP-A
8 FTP-B
8 GGR
8 KHR
8 MKS
8 MZW
8 RWD
8 RWD-A
8 SBN
8 SLW
9 AG
9 CDR
9 DBL
9 FTP
9 GGR
9 KHR
9 KSP
9 MKS
9 RWD
9 SLW
BHURANPURA BARANI
KHERWALA BARANI
SHEODANPURA BARANI
 
  Total Village 1913    
         

 

 

 

 

Visitors